ನನ್ನ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಎರೇಸೀಮೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ
ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Madam,
I read sir’s ‘nanna kathe’ …….. Superb. …. I was studying in basaweswara high school and was in 10th standard iduring 1965-66. As there was no Kannada teacher at that time, the management of basaweswara high school arranged mr. yereseeme to teach Kannada on Saturday’s 3pm to 6 and Sunday’s 9 am to 12pm. Those were the days which I cherish in my memory even today. I was his favourite student though for a short while. One day he had forgotten his glasses and asked me to bring it from his house which was nearby in 2nd block rajajinagar. I went and fetched it for him. I have seen your mother also, a pious lady with Vibhuti on her forehead, soft spoken. I did not know that sir was such a great person, then. Now I feel proud for being his student and thank you madam for uploading his books in the archive. I will inform My high school friends who are in my contact about this archive.
When mischievous boys used to disturb him while teaching, (it was a big combined class of about 200 students inclusive of boys and girls high school) he used to tell. ‘ Mondale manga, Henda kudisiddare, menasinakayi thinnisiddare, balakke dabba kattiddare, pataki hottisiddare, kelabeke?’
Whole class used to burst into laughter by imagining it. Even today sometimes I tell my grand children about it. I just searched for his name in internet as I always did for TRMahadeviah sir and yereseeme sir, fortunately came across so much information.Thank you madam. Thank you for reading such a lengthy mail.


Regards
K.Janaki

Share This
%d bloggers like this: